O podjetju

Ustvarjamo zdravo okolje

Vizija podjetja

Ustanovitelja podjetja PUP-Saubermacher, d. o. o., sta PUP, d. d., iz Velenja in Saubermacher Slovenija, d. o. o., iz Murske Sobote.

Leta 2003 je podjetje začelo samostojno delovati in se razvijati na področju ravnanja z odpadki. Obvezna gospodarska javna služba ravnanja z odpadki se že od začetka izvaja v osmih občinah: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Storitev se opravlja za okoli 53.000 občanov Šaleške in Zgornje Savinjske doline.

Poleg tega je dobro razvita tržna dejavnost za odvoz odpadkov in sekundarnih surovin tako za industrijsko kot tudi za storitveno dejavnost na območju celotne Slovenije.

Pomembnejši mejniki podjetja PUP-Saubermacher so:

 • 2002 ustanovitev podjetja PUP-Saubermacher, d. o. o.,
 • 2003 prevzem izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanje z odpadki v 8 občinah, začetek zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in industrije, začetek zbiranja ostankov hrane iz lokalov, obrti in industrije,
 • 2004 zagotovitev ločenega zbiranja papirja in kartonske embalaže, plastične embalaže, kovinske embalaže in steklene embalaže za vsa gospodinjstva, začetek obratovanja Zbirnega centra Velenju 1 ob Škalskem jezeru, začetek čiščenja lovilcev olj in maščob,
 • 2005 pridobitev certifikatov ISO 9001 in 14001,
 • 2006 zbiranje sekundarnih surovin pri končnih porabnikih, zbiranje odpadkov iz trgovske verige TUŠ,
 • 2009 koncesija za zbiranje in odvoz odpadkov v Šaleški dolini (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki)
 • 2010 koncesija za zbiranje in odvoz v Zgornji Savinjski dolini (Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava)
 • 2010 začetek delovanja prekladalne postaje v Velenju v ZC Velenje 1 za potrebe občin Šaleške doline za prevoz mešanih komunalnih in biorazgradljivih odpadkov na RCERO Celje
 • 2011 začetek obratovanja Zbirnih centrov Velenje 2, Šoštanj in Šmartno ob Paki in pilotni projekt zbiranja mešane embalaže od hiše do hiše v Občini Šoštanj in Mestni občini Velenje v KS Konovo in KS Šmartno
 • 2011 posodobitev Zbirnega centra Velenje 1 za ravnanje z odpadki v Velenju in odprtje še treh zbirnih centrov, in sicer Velenje 2, Šoštanj in Šmartno ob Paki,
 • 2011 uvedba pilotnega projekta zbiranja mešane embalaže v individualnih gospodinjstvih v Mestni občini Velenje v KS Konovo in KS Šmartno,
 • 2012 uvedba pilotnega projekta zbiranja mešane embalaže v individualnih gospodinjstvih v Občini Šoštanj in širitev v MOV v KS Šalek, Gorica in Stara vas,
 • 2012 začetek pilotnega projekta zbiranja mešane embalaže od hiše do hiše v Občini Šmartno ob Paki.
 • 2012 usposabljanje dveh kandidatk kot promotork Centra ponovne uporabe (CPU) Velenje,
 • 2012 pripojitev družbe ROSIO-PUP-Saubermacher, d. o. o., k družbi PUP-Saubermacher, d. o. o.,
 • leta 2013 odprtje Zbirnega centra Podhom v Gornjem Gradu za občane petih občin Zgornje Savinjske doline,
 • 2013/2014 zaključek delitve embalažnih zabojnikov v Šaleški dolini in začetek pilotnega projekta zbiranja papirja in kartonske embalaže v KS Konovo (Mestna občina Velenje),
 • 2014 uvedba zabojnikov za oblačila in tekstil v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini,
 • 2015 uvedba SMS obveščanju o odvozu odpadkov, uvedba zabojnikov za odpadno električno in elektronsko opremo v Velenju,
 • 2016 uvedba zbiralnikov za odpadno električno in elektronsko opremo v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini,
 • 2016 od 1. 5. 2016 uvedba pilotnega projekta zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in mešane embalaže na tri tedne in uvedba zabojnika za papir in kartonsko embalažo v individualno gradnjo (mesečni odvoz),
 • 2017 od 1. 7. 2017 velja sklep o obračunu ravnanja z odpadki v Občini Šmartno ob Paki za odvoz embalaže in mešanih komunalnih odpadkov na tri tedne,
 • 2017 septembra podpisana koncesijska pogodba za pet občin Zgornje Savinjske doline za predelavo in odlaganje odpadkov,
 • 2018 odvoz mešanih komunalnih odpadkov in embalaže na tri tedne v občinah Zgornje Savinjske doline,
 • 2018 mobilno zbiranje opreme OEEO skupaj s podjetjem ZEOS,
 • 2018 sprejetje Tehničnega pravilnika v vseh osmih občinah, kjer izvajamo odvoz odpadkov JGS,
 • 2019 izvajanje Tehničnega pravilnika v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini za odvoz mešanih komunalnih odpadkov in mešane embalaže na tri tedne.
 • 2020/2021 leto širjenja COVID 19 in prilaganje razmeram,
 • 2021/2022 projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v Šaleški dolini,
 • 2022 - postavitev prve podzemne zbiralnice v Starem Velenje, Mestna občina Velenje,
 • 2022 - skupaj z ZEOS d.o.o. postavitev kotička v ZC Velenje in Podhom za ponovno uporabo za še delujočih in elektronskih aparatov.

Podjetje PUP-Saubermacher, d. o. o., se zaveda, da v razvitem svetu odpadki že dolgo niso več le nepomembno vprašanje ali nebodigatreba, s katerim se nihče ne želi ukvarjati, ampak med drugim postajajo dobra poslovna priložnost, iskan energetski vir, skrbno in gospodarno ravnanje z njimi pa odraz napredne, sodobne, odgovorne družbe. To dokazujemo tudi s certifikatoma ISO 9001 in 14001.

Minimalni standardi in normativi za ravnanje z odpadki so zakonsko predpisani. Med osnovnimi cilji uredbe sta povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih ponovno uporabimo ali predelamo. Uredbe, direktive ter drugi dokumenti in predpisi so dobra in koristna spodbuda za podjetja in posamezne povzročitelje.

Verjamemo, da vsi želimo živeti v kakovostnem bivalnem okolju, prijaznem človeku in naravi, da vsi želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, ohraniti vire energije in pitne vode tudi za naslednje generacije … Želeti in hoteti pa ni dovolj. Na vrsti je ukrepanje. Prvi korak na poti do naših skupnih ciljev se začne v naših domovih, v naših glavah. PUP-Saubermacher ponuja sodelovanje na področju ravnanja z odpadki oz. surovinami, za katere je usposobljen in registriran ter vpisan v evidenco zbiralcev, prevoznikov in posrednikov. PUP-Saubermacher si prizadeva za izvajanje trajnostnega razvoja, nenehnega izobraževanja, izpolnjevanja ciljev glede deležev odpadkov in sekundarnih surovin. Zaposleni se zavedamo, da lahko želje uresničimo skupaj, s skupnim ciljem varovanja narave ter okolja, v katerem bivamo in delamo.

Uprava PUP-Saubermacher, d. o. o.

Politika sistema vodenja

VIZIJA
 • Saubermacher Slovenija – postati eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji na področju gospodarnega ravnanja z odpadki.
 • Kot hčerinsko podjetje družbe želimo biti fleksibilno podjetje na vseh področjih svojega delovanja in obdržati vodilno mesto v dejavnosti ravnanja z odpadki v regiji SAŠA.
POSLANSTVO
 • Z dejavnostjo ravnanja z odpadki zagotavljati uporabnikom kakovostno in okolju prijazno ravnanje z odpadki.
 • S sodobno opremo, standardi in postopki zagotavljati visok nivo kakovosti opravljenih storitev, pri tem pa prepoznavati tveganja, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, hkrati pa nenehno stremeti k izpolnjevanju in prepoznavanju novih priložnosti, ki se ponujajo na področju delovanja družbe.
 • Ustvarjanje donosa za naše lastnike.
CILJI
 • Do leta 2020 priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadnih materialov, kot so papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečati na najmanj 50 odstotkov skupne mase (Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 13. člen).
 • V začetku julija 2014 je Evropska komisija objavila dokument Na poti h krožnemu gospodarstvu: Program za Evropo brez odpadkov. V njem predlaga oblikovanje skupnih in usklajenih okvirov za podporo krožnemu gospodarstvu. Komisija v dokumentu tako predlaga višje cilje, pa tudi natančneje določene ključne instrumente nadzora na področju odpadkov. Do leta 2030 bi bilo treba doseči 70-% recikliranje in ponovno uporabo komunalnih odpadkov, do leta 2025 za 30 % zmanjšati nastale količine odpadne hrane in do leta 2020 za 30 % zmanjšati odpadke v morjih. Do leta 2030 bi bilo treba povečati recikliranje in ponovno uporabo embalaže na 80 %, in sicer za 90 % papirja in kartona do leta 2025 ter do leta 2030 za 60 % plastike, 80 % lesa, 90 % kovin in stekla (Program za Evropo brez odpadkov, 1. 3. 2015).
 • Evropski parlament je v letu 2018 sprejel novo zakonodajo glede deleža odloženih gospodinjskih odpadkov, in sicer do leta 2035 le še 10 % odloženih odpadkov.
POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM – načela in vrednote
 • Skrb za zadovoljstvo uporabnikov storitev PUP-Saubermacher.
 • Odgovorna dolgoročna razmerja s poslovnimi partnerji.
 • Strokovna usposobljenost, nenehno izobraževanje.
 • Delamo učinkovito po načelih dobrega gospodarja ob upoštevanje tveganj in prepoznavanju priložnosti.
 • Varovanje okolja in preprečevanje onesnaževanja okolja.
 • Poslujemo v skladu z veljavno zakonodajo in regulativo.
 • Sistem vodenja vzdržujemo na ravni standardov ISO 9001 in ISO 14001 in ga stalno izboljšujemo.
STRATEŠKE USMERITVE
 • Skrb za razvoj novih storitvenih področij znotraj ravnanja z odpadki ali izven.
 • Doseganje ekoloških standardov, ki so najmanj enaki pričakovanim in predpisanim v uredbah in zakonodaji na področju ravnanja z odpadki in nudenje temu primernega standarda uporabnikom naših storitev, kjer je to mogoče meriti.
 • Vzdrževati urejena razmerja na področju izvajanja JGS RO in relacij na področju ZC Velenje s predstavniki občin MOV, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.
DELOVNO OKOLJE
 • Motivacijsko delovno okolje
 • Varna in stabilna delovna mesta
Splošni cilji kakovosti so naslednji:
 • Izboljšati kakovost storitev
 • Izboljševati tehnološke procese
 • Povečevati uspešnost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov poslovanja ter izboljševanjem poslovanja v celoti
Okvirni cilji ravnanja z okoljem so:
 • Zmanjšati porabo naravnih virov
 • Zmanjšati onesnaževanje okolja
 • Ustrezno ravnanje z odpadki
 • Poslovati skladno z veljavno zakonodajo
 • O podjetju
Osebna izkaznica
Naziv podjetja:
PUP-Saubermacher
Podjetje za ravnanje z odpadki, d. o. o.
Naslov:
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
Telefon:
03/896 87 11
Faks:
03/896 87 19
E-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Internet:
www.pup-saubermacher.si
 
 
Davčna številka:
SI35484101
Matična številka:
1759736
Transakcijski račun:
NLB, d. d.: SI56 0242 6025 3456 684, BIC: LJBASI2X
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE: SI56 1910 0001 0296 895, BIC: SZKBSI2X
Osnovni kapital:
128.579,50 €
 
 
Direktorja:
Janez Herodež, spec. manag.
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav.
Ustanovitev podjetja:
4. februar 2002
Število vključenih občin:
8
 
 
 
Poslovni program
 • Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
 • Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in obrti
 • Zbiranje kosovnih odpadkov
 • Zbiranje odpadnega jedilnega olja
 • Zbiranje ostankov hrane
 • Čiščenje lovilcev olj in maščob
 • Zbiranje dotrajanih električnih in elektronskih naprav
 • Prevozi vseh vrst odpadkov
 • Izdajanje publikacij za informiranje in osveščanje prebivalstva
 • Upravljanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij v Velenju in Podhomu

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image